Thấy rất nhiều anh em hỏi về vấn đề này, đơn giản những temp mình share đều là premium và thường họ sẽ có phần EX sẵn trong đó và được viết bằng VQMOD, còn về cơ bản cài template opencart các bạn chỉ cần Upload toàn bộ những